×

Màster de Formació Permanent en
Formació en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu

Curs acreditat per International Attachment Network España

11a Edició

Raons per fer el curs

La teoria del vincle afectiu és una de les perspectives més actuals en el camp de la psicologia. Fou inicialment desenvolupada per J. Bowlby (1907-1990), psicoanalista i psiquiatre anglès. Considerada avui dia dins el marc de la psicoanàlisi relacional, presenta l’avantatge d’integrar coneixements de la psicologia del desenvolupament, de la biologia, de l’etologia i de les neurociències de l’afectivitat.

Aquesta teoria ha desenvolupat instruments de diagnosi i valoració de les experiències de criança, dels models operatius interns del sistema de vincle afectiu i dels estats psíquics de la ment que, procedint del camp de la psicoanàlisi, presenten evidència empírica provada.

L’enfocament de la teoria del vincle afectiu en les polítiques de protecció a la infància i els drets humans i en el camp de la psicologia clínica i la psicologia general sanitària cada cop és més vigent i es necessiten professionals experts en aquesta perspectiva.

El Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona s’ha especialitzat en l’estudi de les tècniques d’avaluació dels vincles afectius i els programes d’intervenció que més s’empren a Europa. També és pioner en el disseny de programes propis i tècniques d’intervenció basades en aquesta aproximació teòrica. Els membres del Laboratori van crear l’any 2014 l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu, que agrupa els professionals formats en aquesta especialitat. El màster dona accés a ser reconegut com a membre de l’Associació.

Presentació

La teoria del vincle afectiu (TA pel castellà teoría del apego o AT per l’anglès attachment theory), inicialment desenvolupada per J. Bowlby (1907-1990), psicoanalista i psiquiatre anglès, s’ha situat com una de les aportacions més completes de la psicologia d’avui dia. Abraça totes les etapes de la vida i permet entendre, dins un marc conceptual clar, molts dels problemes i conflictes que produeixen angoixa i dolor psíquic, disminueixen el benestar de les persones i les porten, en alguns casos, a patir trastorns mentals.

La TA explica com les experiències estressants afecten l’ésser humà i quines estratègies, models mentals i formes de relació ha desenvolupat cadascú per fer-hi front i regular-se emocionalment en moments difícils de la vida. Però la TA és més que una teoria: ha desenvolupat instruments empírics d’anàlisi i avaluació que l’han convertit en una de les vies de recerca més emprades en l’actualitat. A més, el seu camp de coneixement es va ampliant progressivament: forma part de les anomenades neurociències de l’afectivitat i obre perspectives noves, com la psiconeuroimmunologia del vincle afectiu, entre d’altres.

En els camps de la salut, l’educació, les polítiques públiques i socials i, per descomptat, en el camp de la psicopatologia, la TA és una perspectiva teòrica que cada cop es té més en compte, i és una especialització necessària per a molts professionals. L’objectiu bàsic d’aquest màster és, doncs, que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per aplicar la TA al camp de la psicoteràpia i comprendre la psicopatologia d’infants i adults a partir d’aquest model.

Així mateix, el màster dona a conèixer els instruments i les tècniques d’anàlisi que han estat pioneres i també les que van emergint, i els programes o models d’intervenció terapèutica que es desenvolupen en el marc d’aquest paradigma. Un d’aquests programes, la teràpia per videointervenció des de la TA, s’inclou en el màster com a camp d’especialització iniciant l’acreditació oficial corresponent.

El Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà, promotor d’aquest màster, s’ha especialitzat, els darrers anys, en l’aplicació d’aquesta teoria a l’àmbit de les polítiques de protecció, de manera que aquesta formació ofereix també una especialització en intervenció en casos d’acolliment o adopció, en treball amb famílies amb expedient de desprotecció, en coordinació entre professionals, etc. és.

Una vegada cursat el màster, els alumnes podran accedir a formar part, com a membres, de l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu.

Curs acreditat per International Attachment Network España

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis